6. sep, 2015

Flyktingar i Sverige 1944-45

Det är ofta intressant att söka sig tillbaka till tiden då det hände.

Beträffande flyktingsituationen på 1940-talets finns i Svenska Dagbladets årsböcker intressanta små sammanfattningar som jag tagit mig friheten att citera. Dessutom har jag hittat en artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten från 16.9 1945. Siffrorna är inte alldeles överensstämmande men sammantaget ges en förhållandevis god bild av Sveriges flyktingsituation när kriget i Europa närmade sig slutet.

SvD:s årsbok 1945 (händelserna 1944)

Vid årsskiftet (1944/45) befunno sig i Sverige 193 000 utlänningar, därav 100 000 flyktingar. Som flyktingar räknas då icke de 37 800 finska evakuerade och 44 000 finska barnen. I allt uppgick antalet personer i Sverige av finsk nationalitet c:a 87 500. Flyktingar från Norge och Danmark voro respektive 32 000 och 15 000. C:a 35 800 baltiska voro i landet, varav 6 500 estlandssvenskar.

Under utlänningskommissionens regi befunno sig i landet 8 interneringsförläggningar och 85 andrautlänningsläger av öppen karaktär, huvudsakligen för baltisk flyktingar. Dessutom funnos fyra militärläger för internerade, läger under civilförsvarsstyrelsen samt särskilda läger för norrmän och danskar. De flesta flyktingar försörjde sig genom eget arbete.

SvD:s årsbok 1946 (händelserna 1945)

Till Sverige hade ända sedan 1944 och fram till 1946 kommit 36 000 flyktingar från Baltikum. Många tog sig över havet i bräckliga farkoster mitt i vintern med fara för sitt liv. Tiotusentals danska och norska antinazister tog sig också över gränsen till Sverige under kriget. Vid krigets slut fanns omkring 44 000 norrmän och 18 000 danskar i Sverige. Redan från 1943 hade cirka 900 norsk-judiska flyktingar fått en fristad i Sverige och hösten 1943 kunde nästan alla judar i Danmark, cirka 7 500 människor, föras över Öresund till Sverige.

Folke Bernadotte var ledare för en svensk expedition som lyckades rädda många människor från Tyskland. Med hjälp av de vita bussarna hämtades 15 000 skandinaver och andra nationaliteter inklusive många judar från koncentrationslägren i de tyskkontrollerade områdena, av svenska staten och det svenska Röda Korset i mars och april 1945.

Vid andra världskrigets slut beräknar man att det fanns omkring 185 000 flyktingar och evakuerade från Finland i Sverige, vari ingick ca 10 000 krigsbarn.

Fångläger i Sverige

http://web.comhem.se/1944/flykt/klipp/Poster/2011/7/2_Lager_i_Sverige.html

Baggå Herrgård blev ryskt interneringsläger

Baggå herrgård väster om Skinnskatteberg blev ett s.k. ryssläger, dvs ett interneringsläger för sovjetiska soldater under det andra världskriget. Lägret startade dock i juli 1940 för andra flyktingar. Då fanns det tyska, norska, holländska, polska, tjeckiska och statslösa flyktingar, inklusive hela familjer. Efter att de sovjetiska medborgarna rest hem användes lägret för tyska medborgare, periodvis för judar som räddats av de” vita bussarna.” Därefter som baltiskt läger. Lägret stängdes i juni 1946.

SDS 16.9 1945  130.000 utlänningar i Sverige

Antalet utlänningar i Sverige vid denna månads ingång har beräknats till 129.700. I denna siffra ingå närmare 1.000 finska evakuerade och 34.000 finska barn. Dessutom hade en grupp på närmare 4.500 norska barn tillkommit. Antalet kvarvarande utlänningar som kommit till Sverige genom försorg av Röda Korset och UNRRA uppgick till över 9.000. Talrikast äro balterna, 33.700, i vilken siffra ingå 6.500 estlandssvenskar. Bland övriga nationaliteter kunna nämnas omkring 5.000 danskar, 7.700 finnar och 4.800 norrmän, 15.100 polacker och 7.600 tyskar.

Siffrorna för danskar och norrmän omfattar ej de personer, som befunno sig i landet vid månadsskiftet, men som anlänt hit efter viseringspliktens upphävande på kortare besök än tre månader. Antalet utlänningar i riket med visering den 1 juli har av socialstyrelsen beräknats till 63.748, innebärande en minskning med c:a 35.700 sedan föregående kvartalsskifte. Förutom minskningen av danskar och norrmän, som sammanlagt kan beräknas till omkr. 35.700, har nedgången bl.a. ägt rum ifråga om antalet finnar, belgare, holländare och tyskar. Å andra sidan har bl.a. antalet polska, amerikanska och brittiska medborgare ökats. Allt som allt beräknades 140.000 utlänningar befinna sig i Sverige vid halvårsskiftet. Då det numera är svårt avgöra vilka som äro flyktingar har någon flyktingredovisning ej skett denna gång.

 

Lapplandskriget

Finlands tre perioder av krig tog slut när Lapplandskriget upphörde i april 1945. I detta krig mot den tidigare vapenbrodern Tyskland riskerade invånarna i finska Lappland att hamna direkt i skottlinjen, om man inte lyckades evakuera befolkningen. Under pågående strider tvingades ca 104 000 invånarna i Lappland evakuera eller på något sätt ta sig söderut eller till Sverige. Mer än 56 000 personer tvingades i många fall fly från sina hem och driva sina husdjur med sig till Sverige. 25-30 000 kreatur hade flyktingarna fått med sig. 

Krigsbarn har berättat om att de i någon öppen pråm transporterades från Kemi ut till en väntande båt som i nattens mörker tog dem över till svenska sidan. Tidningarna rapporterade om många dramatiska situationer och strapatser som enskilda person, familjer eller grupper var med om för att ta sig till Sverige. För alla dessa flyktingar ordnades vistelse i hast organiserade flyktingläger utspridda i de nordligaste länen.