27. okt, 2015

Bostadspolitisk härdsmälta

👍 BOSTADSPOLITISK HÄRDSMÄLTA

Redan idag råder en närmast kaosartad situation på flera håll i landet. Bristen på boendeplatser för såväl ensamkommande ungdomar som flyktingar/asylsökande, är akut och hårt pressade socialtjänster letar placeringar i andra kommuner för att slussa iväg de anvisade barnen. Samtidigt som arbetsförmedlingarna uppdragits att ordna med bostad till arbetssökande i orter.

Boverket (Rapport 2015:18) rapporterade om kraftig eftersatt bostadsbyggande och konstaterade att: det totala byggbehovet fram till 2020 är 426 000 nya bostäder eller 71 000 per år i genomsnitt.Det handlar således om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar.Det motsvarar mer än ett nytt Linköping varje år - sex år i rad.

Boverket (Rapport 2015:10) Bostadsbehovet till följd av ökat asylmottagande:

 För 2015 fastställdes behovet av kommunplatser för nyanlända till 23 100. För närvarande har länsstyrelserna tecknat överenskommelser med kommunerna om 8 900 anvisningsbara platser. För 2015 bedömer länsstyrelserna att antalet anvisningsbara platser kommer att uppgå till cirka 11 700 av behovet på 23 100 platser. Sannolikt kommer behovet av kommunplatser att vara dubbelt så högt som vad kommunerna förväntas kunna erbjuda 2015. Med utgångspunkt i Migrationsverkets prognos kan följande slutsatser dras:

  • · Det uppskattade totala bostadsbehovet för nya personer som beviljats uppehållstillstånd pga. olika skäl (inklusive inresta anhöriga) uppgår till ca 38 500 bostäder om året under 2015 och 2016 om hushållstorleken för de nyanlända är samma som för befolkningen i övrigt.
  • · För dem som beviljas uppehållstillstånd och som förväntas bli kvar i Migrations-verkets anläggningsboenden vid slutet av 2016 kommer det att behövas ca 14 100 bostäder fram till slutet av 2016.
  • · Kravet på Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna att ordna fram bostäder kan vara lägre än de 14 100 bostäderna som nämns i föregående punkt, eftersom några av dem som beviljas uppehållstillstånd inte kommer att anmäla behov av anvisad bosättning.

Bostadsbehovet för flyktingar ligger på historiskt höga nivåer. Enligt Migrations-verkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd till asylsökande att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 2018. Det kan jämföras med åren 2008–2014, då knappt 27 000 asylsökande om året beviljades uppehållstillstånd.

Migrationsverket skriver på sin hemsida i feb 2015: De senaste åren har Migrationsverket tvingats hyra tillfälliga asylboenden eftersom myndighetens ordinarie lägenhetsboenden runt om i landet inte kunnat täcka behovet av platser. På grund av det ökade antalet asylsökande som söker skydd i Sverige kommer Migrationsverket behöva ytterligare cirka 15 000 boendeplatser under 2015.

I en konjunkturrapport från Sveriges Byggindustrier 10 juni 2015 säger man om bostadsbyggandet följande: Sammantaget räknar vi med att det påbörjas 44 500 lägenheter i år och 42 500 nästa år.

Regeringen står kvar vid sitt bostadspolitiska mål: När Stefan Löfvén påbörjade sin regeringsförklaring kom bostadspolitiken tidigt i listan. För att möta bostadsbristen ska en bostadsmiljard tillföras kommunerna, förbättrad kreditgivning och miljonprogram ska moderniseras på ett ekologiskt och hållbart sätt och 250 000 nya bostäder till år 2020. 

Riksrevisionen (RiR 2015:17)  Statens insatser för nyanländas etablering är inte tillräckligt effektiva. Etableringen på arbetsmarknaden tar för lång tid och skulle sannolikt gå snabbare om fler nyanlända bosatte sig i tillväxtkommunerna. Storstadskommuner tar relativt sett emot allt färre nyanlända, trots att det är där sysselsättningen ökar mest. En starkt begränsande faktor är bristen på bostäder.

Det finns såväl ett långsiktigt som ett kortsiktigt perspektiv beträffande bostadsförsörjning.

Det korta perspektivet åren 2015/2016: För att tillgodose behovet av bostäder/lägenheter bör det enligt Boverket färdigställas minst 142 000 lägenheter. Regering kan ju inte vara sin egen byggmästare, utan måste givetvis förlita sig till byggindustrin, som räknar med att bygga 87 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Regeringens ambition ligger i paritet med byggindustrins. En ackumulerad brist på 55 000 lägenheter kan alltså förväntas inför 2017.  

Möjligen kan bostadsminister Kaplans plan att stimulera byggandet med statliga subventioner med 3,2 miljarder kronor årligen påverka slutresulatet. Stimulansen – som finansieras genom att ROT-avdraget sänks från 50% till 30% – beräknas ge 15 000 nya hyresbostäder per år utöver de 250 000 bostäder som ska byggas fram till och med 2020. Det bör vara enklare flexibla bostäder i modulhus, som ger nyanlända, studenter och unga möjlighet till överkomliga boendekostnader. 

Regeringen har även riktvärden på hur hög hyran får vara enligt förslaget. En lägenhet på 35 kvadratmeter ska ha en hyra på 4 229 kronor i Stockholm, 3 937 i Göteborg och Malmö samt 3 791 kronor i övriga landet. Det föreslagna investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket som aviserades i våras. Där ingår även avsättningar på ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder. Paketet har förhandlats med Vänsterpartiet.

Investeringsstödet är en av flera bostadspolitiska åtgärder som regeringen föreslagit för att uppnå målet om minst 250 000 bostäder till 2020.

Och då förutsätter regeringens målsättning att en rad regler och lagar förenklar och förkortar byggprocessen från markanvisning till nyckelfärdigt hus. Men knappast något av det arbetet har kommit igång. Boverket har bedömt att det inte är möjligt att genomföra regeländringar på den korta tid som står till buds för att lösa bostadsbehovet för de nyanlända som sitter fast i anläggningsboenden. Och en av Boverkets slutsatser (Rapport 2015:10) är: Det uppskattade totala bostadsbehovet för nya personer som beviljats uppehållstillstånd pga. olika skäl (inklusive inresta anhöriga) uppgår till ca 38 500 bostäder om året under 2015 och 2016 om hushållstorleken för de nyanlända är samma som för befolkningen i övrigt.

 Det långa perspektivet fram t.o.m. 2020: Regeringens bostadspolitiska mål om 250 000 bostäder till 2020 understiger Boverkets behovsprognos på 426 000 bostäder med 176 000, men i den prognosen finns inte inräknat den ackumulerade bristen på uppåt 50 000 lägenheter/bostäder från detta och nästa års byggnation. Att byggindustrin skulle kunna öka tempot till bygga 75-80 000 lägenheter årligen t.o.m. 2020 är svårt att tro säsrskilt som man inte tror på avsedd effekt av Kaplans subventioner.

Och man kan fråga sig om finansieringen kommer att accepteras av Allianspartierna. Att tulla på ROT-avdraget lär bli en ödesdiger tvistefråga. Och 2015 är redan ett förlorat år för Kapalans första 15 000 hyrestätter. Dessvärre är det också så att flera bedömmare anser att "modulhus skulle bli de säms­ta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin. Modulhusen är ett ekonomiskt, socialt och politiskt haveri." 

Morgan Johansson: Migrationsministern har uppenbara problem med att skaffa tak över huvudet på strömmen av asylsökande. Man är nu i det skedet att den ny lag om kommunal tvångsplacering av asylsökande måste tillämpas.

Mehmet Kaplan: Stads och bostadsministerns främsta insats inom det bostadspolitiska området har varit att föreslå byggande av 15 000 lägenheter i modulhus årligen 2015 och 2016. Några sådana är på gång i Västerviks kommun. Den 9 juli tecknade Migrationsverket avtal med det kommunala bostadsbolaget, Västerviks Bostads AB, om att hyra åtta lägenheter fördelade i fyra modulhus.  Flera kommuner planerar också att bygga just modulhus avsedda för flyktingboende. Men det är ju ett problem att det trots detta kommer att saknas boende för 13 000 flyktingar som fått uppehållstillstånd men som sitter fast i de mera spartanska asylboendena.

Och den flerdubblande ökningen av ensamkommande flyktingar (jag kan inte förmå mig att skriva barn) ställer nu Migrationsverket och kommunerna inför akuta svårigheter att hitta boenden till alla. Pressen klagar tillsammans med kommunerna över att privata entreprenörer tjänar miljoner på de boenden de hyr ut för ändamålet. För att undvika det måste antingen invandringen upphöra eller så får staten genom fortifikationsförvaltningen bygga barackläger i egen eller Migrationsverkets regi.  

Bilden ovan är från ett barackläger i Norrbotten (sept 1944) med finska flyktingbarn och deras mödrar från finska Lapplamd.  De levde i detta primitiva läger i 7-8 månader. Alla återvände sommaren 1945.  

Konsekvensen kan bara bli en fortsatt igenkorkad bostadssituation med allt vad det innebär med svart marknad med hyreskontrakt, ockerhyror, fortsatt arbetslöshet och trångboddhet. Som sannolikt kan utlösa social oro av varierad omfattning och svårighetsgrad.

Vi står inför en politisk och social härdsmälta. I vissa områden har härdsmältan redan börjat. Värst är situationen i Malmö, Trelleborg och kanske också Göteborg.

Svenska politiker har kapitulerat i bostadspolitiken: skriver DN och refererar några av doktoranden Anna Granath Hanssons uttalanden om den aktuella eller snarare obefinliga bostadspolitiken. 

Johan Westerholm skriver i sin blogg Ledarsidorna.se och en förestående social bomb som kommer att krevera innan nästa val. 

Bokrisen kräver akuta åtgärder Billy McCormac , Fastighetsägarna Stockholm, 

 

Den 10 sept. Nu har det gått 4 veckor sedan jag skrev min analys. Ingenting har egentligen skett mer än att svenska folket drabbats av någon slags hysterisk glädje över att ta kunna emot i princip obegränsat antal flyktingar. Migrationsverket letar bostäder, förminskar boytorna från 5 till 3 kvm/boende i förläggningarna. I den bortre änden är det fortfarande mycket svårt intill gränsen för omöjligt att få ut invandrarna till vanliga boenden när asylprocessen är avslutad. 

Ett tips Mehmet. Köp några tusen av IKEA-hus - klappat o klart i paket med monteringsanvisningar, skruvar och insexnycklar. Det finns säkert många skickliga montörer bland invandrarna som fixar sitt eget boenden ganska raskt.


 

I Aftonbladet den 11 sept. är Migrationsverkets chef mycket bekymrad över bristen på bostäder: "Redan nu står 10 000 personer i kö för att få komma vidare från Migrationsverkets boenden till en kommun. Vilket i sig gör att myndigheten nu tvingas köpa in platser från privata aktörer. – Vi har egna boenden för ungefär 30 000 personer, men de tog slut redan hösten 2012. Sedan dess har vi skaffat 250 000 till. Det är vandrarhem, campingar, konverterade sjukhus och liknande, så det är människor som tjänar pengar på det här."

Bostadssituationen har, sedan Anders Danielsson beskrev ovanstående situation, blivit mycket värre - på gränsen till desperat. Och uthyrarna gnuggar händer, statens pengakran står fullt öppen, det är bara att ösa in kosingen.


Den 21 sept. Mehmet Kaplan kunde inte ge något nytt svar under utfrågningen i Agenda idag. Det finns ingen lösning i sikte under denna mandatperiod. Med den trångboddhet och apati som "asylfärdiga" nu tvingas stanna kvar i är det bara en tidsfråga till att vi får se allvarliga oroligheter.


Den 27 okt. Det har gått två-tre månader sedan jag gjorde min analys, men egentligen har inget avgörande hänt på bostadsmarknaden. Migrationsverket och kommunerna jagar fortfarande frenetiskt efter bostäder. Tältläger var otänkbart för två månader sedan - nu planeras ett tältläger i Revingehed i Skåne med plats för 350-375 anvisningsboende. Tre eller fyra modulhus i Ankarsrum är klara för inflyttning, Kanske uppåt 25 personer får drägligt boende.

Länsstyrelserna fick regeringens uppdrag att inventera tomma lokaler. De har nu finkammat landets kommuner och kartlagt drygt 66 000 tillfälliga boendeplatser. Hur många av dessa som blir möjliga att bo i måste Migrationsverket undersöka den närmaste tiden. - Snart accepteras nästan vad som helst, var som helst.

I den takt flyktingarna nu strömmar in kommer den nya resursen i bästa fall räcka året ut. Och sedan? ? ? ?

Hela integrationen, arbetsmarknadspoltiken och tilltron till riksdag och regering står och faller med bostadspolitiken och för den ansvarar en man, Mehmet Kaplan, som definitivt saknar kompetens för det uppdrag han fått. "Enade de stå - söndrade de falla"

Tapani Rossi