26. maj, 2016

Bostadskrisen fortsätter

Bostadskrisen 2016-2025

Boverket beskrev bostadsbehovet i sin  Rapport 2015:18 den 25 mars så här: "Med nya befolkningsprognoser som utgångspunkt ----- kan bostadsbehoven de närmaste åren fram till 2020 vara 71 000 nya bostäder om året. Det motsvarar mer än ett nytt Linköping varje år - sex år i rad."

Men det var då det. Hösten 2015 skruvas siffran upp. Den mycket snabba befolkningsökningen utgör en stor utmaning. I SCB:s prognos från maj beräknas Sveriges befolkning öka med drygt 1,1 miljoner under den kommande tioårsperioden fram till 2025. Boverkets aktuella byggbehovsanalys från oktober 2015 indikerade att det behöver färdigställas fler än 75 000 bostäder årligen under åren 2015-2020. Under överskådlig tid kommer inte bostadsbyggandet att nå de nivåer som behövs för att svara mot befolkningsökningen.”

Man kan då observeras att den enorma tillströmningen av flyktingar som kom från slutet av oktober till mitten av december knappast har varit med i några prognosberäkningar. En stad av Uppsalas storlek bestående av 80 % män och pojkar kom till Sverige under sena höstmånader.

Tak över huvudet har fixats – men det är inte mer än så.

 Hur gick det då med byggandet av bostäder år 2015? Jo, SCB ger svaret: Det påbörjades 45 250 lägenheter år 2015, medan det byggdes 25 565 lägenheter i flerbostadshus och 9 038 i småhus; alltså  summa 34 603 lägenheter. Vid ingången av 2016  saknas alltså ca 40 000 lägenheter som redan borde varit klara enligt Boverket.  Denna brist måste adderas till de följande fyra åren om Boverkets behovspronos skall kunna uppfyllas. Det visar ett behov av minst 83 000 (75 000 + 8 000) lägenheter/år. Det motsvarar mer än ett nytt Solna fem år i rad.

 Boverket visar på att antalet påbörjade lägenheter kommer att vara c a 57 000 år 2016 och 71 000 år 2017. Det är ju förstås ett bekymmer att utgå från påbörjat antal eftersom det inte kommer att motsvara antalet färdigställda. Den skillnaden 2015 var mer än 10 000. Minst var femte lägenhet blev inte klar under året. Och vad talar för att det kommer att vara annorlunda i år och nästa år. Även om alla påbörjade lägenheter skulle bli färdigställda inom året uppstår likväl en rejäl brist för att nå behovet som nu är 83 000.  

Bostadsbristen kommer att vara ett mycket långvarigt problem och sannolikt katastrofal för stora befolkningsgrupper under åtskilliga år.